HAND. 9:1-19 (1/5/22)

 

#  ’n Bekende Franse filosoof en skrywer van die vorige eeu, Albert Camus, moes op ’n keer ’n voordrag lewer voor ’n groep Rooms-Katolieke priesters.

 • Maar Camus was nie net bekend as ’n filosoof en ’n skrywer nie.
 • Hy was ook bekend as ’n ateïs – as iemand wat nie in die bestaan van God geglo het nie.
 • En wat hy toe vir die groep priesters gesê het, was dat hy heelwat dinge met hulle gedeel het, dinge soos verset teen onreg, en hartseer oor mense se lyding, en ’n bereidheid om hard te werk vir geregtigheid en vooruitgang.
 • Maar een ding, het hy gesê, deel hy nie met sy gehoor nie.
 • En dit was hoop.
 • H-O-O-P, hoop.
 • As ateïs het Camus nie die hoop in sy binneste gehad wat die Rooms-Katolieke priesters as Christene wel gehad het nie.
 • En hy was op daardie dag eerlik genoeg om te sê hy leef sonder hoop.

#  Maar, baie belangrik: Christene is mense met hoop!

 • En ons lees ook op baie plekke in die Bybel van hierdie hoop.
 • En Bybelse hoop – wat is dít?
 • ’n Mens kan sê: Bybelse hoop is ons oortuiging dat die Here die toekoms in sy hand hou.
 • Dis ons oortuiging dat die Here sy goeie einddoel met hierdie wêreld sal bereik.
 • Dat Hy sy koninkryk finaal sal oprig en sy nuwe wêreld, sy nuwe hemel en aarde (Openb. 21), ’n werklikheid sal laat word.
 • En natuurlik kan ons hierdie dinge nog nie hier voor ons sien nie.
 • Dit lê mos nog iewers in die toekoms.
 • En ons sien vandag nog net tekens daarvan hier rondom ons, tekens van God se koninkryk en van sy nuwe wêreld.
 • Tekens van hoe dit lyk waar die Here werklik eerste gestel word in mense se lewens – waar mense Hom bo alles liefhet en hulle medemense liefhet soos hulleself.
 • Ons sien nog net die tekens.
 • Maar ons glo nou al reeds in God se toekoms.
 • En dít is wat hoop is: dis ons geloof wat vorentoe kyk en wat oortuig is dat die Here sál doen wat Hy beloof het.
 • Dis ons geloof wat hom uitstrek na die toekoms en wat styf vashou aan God se beloftes vir ons.
 • Dít is wat hoop in die Bybel beteken.

#  Maar nou moet ons ook vra: Wat presies is dit wat vir ons as Christene hoop gee?

 • Waar kry ons hoop, in hierdie wêreld waar hoop baie keer so skaars is?
 • Nou ek dink ’n baie belangrike deel van die antwoord (nie die hele antwoord nie!) is dat Christene weet God is aan die werk in ons wêreld.
 • Hy is elke oomblik aan die werk.
 • Dis nie net ons as mense wat besig is om dinge te doen, en soms ook ons bes probeer om van die wêreld ’n beter plek te maak nie.
 • En dan maak ons baie keer juis so ’n gemors daarvan!
 • Nee, die Here is self aan die werk.
 • En daarom, het iemand gesê, sou ’n mens die boek Handelinge, waaruit ons vanoggend gelees het, ook as ‘t ware kon herdoop.
 • Ons ken dit mos as die “Handelinge van die Apostels.”
 • Maar ons sou dit net sowel kon noem: die “Handelinge van die lewende God.”
 • Want oral in hierdie boek lees ons van wat God gedoen het in die tyd van die apostels.
 • En natuurlik het Hy ook ontsaglike groot dinge gedoen net vóór die tyd van die apostels.
 • Hy het Jesus gestuur om aan ’n kruis vir ons sonde te kom betaal.
 • En Hy het Jesus opgewek uit die dood, om so die mag van die dood te verbreek.
 • Maar die feit dat Hy in ons wêreld werk, dat Hy die lewende en handelende God is, dít is waarom ons as Christene mense met hoop is.
 • Omdat God leef en werk, het ons hoop!

#  Maar kom ons kyk dan nou ook ’n bietjie na hoe die Here spesifiek hier in Hand. 9, in die gedeelte wat ons gelees het, gewerk het.

 • En kom ons vra: Wat gebeur hier as die Here werk?
 • Ek wil graag twee dinge hieroor uitlig.
 • En die eerste ding is dat daar onverwags iemand gered word wanneer die Here werk!
 • Wat kon meer onverwags gewees het as Paulus se redding?
 • In die eerste twee verse van Hand. 9 lees ons nog hoe Paulus soos ’n besetene die volgelinge van die Here met die dood gedreig het en hoe hy Christene in Damaskus gevange wou gaan neem.
 • Hier sien ons ’n opperste vyand van die kerk in aksie.
 • Maar wanneer die Here werk, dan kan die mees onverwagse dinge gebeur.
 • Soos dat ’n vyand van Hom en sy kerk gered kan word.
 • En so gebeur dit dan dat Paulus tot bekering kom, m.a.w. dat sy lewe heeltemal omgekeer word.
 • Hy word verander van ’n vyand van die Here en sy kerk tot ’n kind van die Here en ’n werktuig in die Here se hand.
 • Wanneer die Here werk, vind onverwagse dinge en onverwagse redding plaas.
 • En miskien kan u ook vanoggend uit u eie lewe, of die lewe van iemand wat u goed ken, vir ons ander hier vertel hoe die Here gewerk het en onverwagse redding laat plaasvind het.
 • Maar dit is hierdie werk van die Here, wanneer Hy mense red en hulle lewens verander, wat vir ons as sy kinders hoop gee.
 • Die Here werk en niemand kan dit keer nie.
 • Hy werk en daardeur kan enige mens tot bekering kom.
 • Niemand is ook vir die Here te ver heen nie.
 • Hy kan selfs die hardste hart weer laat sag word, en van die onverskilligste mens sy kind maak.
 • En omdat ons dít al self ervaar het, of sien gebeur het in mense se lewens, is ons as Christene mense met hoop.

#  Maar die tweede saak wat ek graag wil uitlig, hier in Hand. 9, is dat die Here selfs die mees onwaarskynlike medewerkers in sy planne inskakel.

 • In vers 15 het ons gelees dat die Here vir Ananias sê: “Ek het Paulus gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel.”
 • En deur die Here se werk in Paulus se lewe hét Paulus toe ook hierdie werktuig geword.
 • Dink maar aan die verskillende sendingreise van Paulus waarvan ons verder in die boek Handelinge lees.
 • Daar waar Paulus dikwels in groot gevaar verkeer het, maar absoluut onbevrees die boodskap van Jesus se liefde aan baie mense gaan oordra het.
 • En dink ook aan die talle briewe wat Paulus aan gemeentes geskryf het en wat in die Bybel opgeneem is.
 • Ook daarin sien ons hoe die Here hom as sy werktuig gebruik het en natuurlik tot vandag toe nog gebruik, ook in óns lewens wanneer ons vandag hierdie briewe van Paulus lees.

#  Paulus was vir seker ’n baie onwaarskynlike medewerker van die Here.

 • Wie van ons sou gedink het dat hy die geskikte kandidaat was vir die groot taak wat die Here vir hom gehad het?
 • Wie van ons sou aan hóm gedink het, hierdie vervolger van die kerk, as óns die pos van sendeling wat die Here in gedagte gehad het met die regte persoon moes vul?
 • Maar wanneer die Here werk, skakel Hy selfs die mees onwaarskynlike kandidate in sy plan in.
 • Dan maak Hy selfs van mense soos Paulus sy medewerkers.
 • En natuurlik moet ons nou ook so ’n bietjie oor onsself nadink.
 • Is ons nie ook maar almal onwaarskynlike kandidate om vir die Here te werk nie?
 • Ek glo ons kan almal vanoggend aan mense dink wat meer geskik is as onsself om in die Here se diens te staan.
 • So kan ek bv. vir myself sê: Maar daar is baie beter kandidate om die spesifieke predikantswerk te doen wat ek self op die oomblik hier in Paarlberg doen.
 • Of iemand anders kan sê: Daar is baie beter kandidate om in die kerkraad te dien, of om kategete te wees.
 • Of met die gemeente se barmhartigheidswerk of getuieniswerk te help.
 • En so sou ons seker almal vanoggend kon sê: Maar ek is ook maar ’n onwaarskynlike kandidaat om in die Here se diens te staan.
 • Maar wanneer Hy werk, gebruik Hy juis mense soos ons as sy werktuie!
 • Gewone mense, nie superwesens nie.
 • En as die Here dan vir Paulus en ook vir elkeen van ons in sy diens kan gebruik, sulke onwaarskynlike kandidate, dan gee dit vir ons hoop.
 • Dan laat dit ons besef: dit gaan hier in die eerste plek oor die Here wat werk.
 • En niemand kan Hom keer as Hy selfs die mees ongeskikte of onbekwame mens in sy diens wil begin gebruik nie.
 • Niemand kan Hom keer as Hy ook vir u en vir my wil gebruik nie.

#  Die verhaal van Paulus se lewe wys hoe wonderlik die Here in ons wêreld werk!

 • En dít gee vir ons hoop, ware hoop!
 • Maar beteken dit nou dat ons maar net kan agteroor sit en toekyk hoe die Here dinge laat gebeur?
 • Nee, Paulus sê in 1 Kor. 3:9: “Ons is medewerkers in diens van God …”
 • En ons gemeente se leuse was juis vroeër: “Gestuurde medewerkers in God se wingerd.”
 • So, wat die Here van ons verwag, is om met Hom saam te werk.
 • En dit hoef mos nie net groot dinge te wees wat ons vir Hom doen nie.
 • Ons word mos nie almal geroep om te doen wat Paulus bv. gedoen het, of die evangelis Billy Graham, of moeder Teresa nie.
 • Maar daar waar die Here hier rondom ons aan die werk is, daar moet ons inskakel by wat Hy doen.
 • Daar moet ons sy hande en voete en oë en ore wees.
 • En partykeer ook sy mondstuk, wat namens Hom moet praat.
 • Maar die Here wil ons elke dag inskakel en betrek by wat Hy doen.
 • Hy wíl ons gebruik as sy medewerkers.

#  As Christene is ons mense met hoop.

 • Ons leef nie, soos die Fransman Camus destyds, sonder hoop nie.
 • Maar daar is ongelukkig ook soveel ander mense wat vanoggend sonder hoop leef.
 • Mense wat voel dat die lewe nie sin het nie en dat die toekoms net donker en uitsigloos is.
 • En dit is vir sulke mense wat ons met ons optrede en met ons liefde vir hulle moet help wys dat die Here leef en dat die Here werk.
 • Soos Hy in Paulus se tyd gewerk het, werk die Here vandag nog steeds.
 • En ons?
 • Ons word geroep om in te skakel by sy werk.
 • Om medewerkers in sy diens te wees.
 • En daardeur kan ons hoop help bring in mense se lewens.
 • En al kan elkeen van ons net vir een persoon in die res van hierdie jaar hoop help bring, dink net watter verskil kan ons dan almal saam daar buite in die wêreld gaan maak!

AMEN       

 

css.php