PS. 29: "Ons hoor sy stem."

 

#  Daar is dinge in die natuur wat ’n mens regtig bang kan laat word.

 • Dink maar aan aardbewings; en dink aan die stormwinde van orkane of siklone; en dink aan donderweer en weerlig.
 • Al hierdie dinge is so kragtig dat dit ons baie klein en hulpeloos laat voel.
 • Maar ook regtig bang kan maak.

#  En nou is dit by hierdie kragtige natuurverskynsels wat die digter van Ps. 29 aansluit.

 • Hy praat van die Kadeswoestyn wat bewe, waarskynlik deur ’n aardbewing.
 • En hy praat van bosse wat kaal gestroop word, waarskynlik deur ’n stormwind.
 • En dan praat hy ook van die weer wat dreun en die weerlig wat uitslaan.
 • Maar wat interessant is, is dat die psalmdigter hierdie dinge elke keer in verband bring met die stem van die Here.
 • Sewe keer in die psalm sê hy dis die stem van die Here wat agter hierdie natuurverskynsels sit.
 • Dis asof ons die Here self, met ’n groot stem, kan hoor praat in dinge soos aardbewings en stormwinde en donderweer.

#  En natuurlik is hierdie natuurverskynsels so indrukwekkend dat dit ons nie net bang kan laat word nie, maar ons ook verwonderd kan laat staan.

 • En kan maak dat ons ook in die woorde van vers 9 van die psalm wil uitroep: “Hoe geweldig!”
 • Hoe groot is God dat sulke dinge moontlik is in sy skepping.
 • Hoe onvergelykbaar met enigiemand anders is God, groot en magtig!
 • En in Ps. 29 vra die digter sommer in die eerste vers al dat die “hemelinge” ook die Here moet prys vir sy grootheid.
 • Hy sê: “Prys die Here, julle hemelinge! Prys die Here om sy eer en mag.”
 • So, beide in die hemel en op aarde moet almal eintlik verwonderd staan oor die grootheid van die Here.
 • En ons kan nie anders nie, want die groot natuurverskynsels wys die mag en krag van die Here.
 • Aardbewings en storms wys, saam met soveel ander dinge, die grootheid van die Here.

#  Maar nou wil ek graag terugkom na die woord wat die digter van Ps. 29 sewe keer in die psalm gebruik.

 • En dit is die “stem” van die Here – sy “stem.”
 • En die belangrike ding is dat ons as gelowiges glo dat ons wel die stem van die Here kan hoor.
 • En natuurlik bedoel ons nie daarmee dat ons Hom sommer elke dag met ons in gewone mensetaal hoor praat, en met ’n hoorbare stem wat jy duidelik kan onderskei nie.
 • Ek hoor Hom nie met my praat soos ek al vanoggend verskillende mense hier by die kerk met my hoor praat het nie.
 • Maar ons glo tog ons hoor sy stem.
 • En hoe?
 • Ons het nou reeds ’n bietjie oor Ps. 29 gepraat en oor hoe ons die stem van die Here in die natuur kan hoor: in die dreuning van ’n aardbewing, en die suising van ’n stormwind, en die gerammel van donderweer.
 • En daarom kan ons sê: ons hoor die stem van die Here in die skepping.
 • Van die begin van die skepping af tot vandag toe kan dit in die skepping gehoor word.
 • Maar ek wil u ook graag vanoggend aan ’n paar ander maniere herinner waarop ons die stem van die Here hoor.
 • En dan wil ek heel eerste die Bybel noem.
 • Ons praat mos ook van die inhoud van die Bybel as die Woord van God.
 • En ons ervaar dit mos dikwels dat ’n sekere Bybelvers of Bybelgedeelte of Bybelverhaal net met ons praat.
 • Dit spreek ons so direk aan dat ons voel dit praat net met ons.
 • En so ervaar ons dat ons die stem van die Here deur die Bybel met ons hoor praat.
 • En sy stem troos ons dan, of bemoedig ons, of vermaan ons, of roep ons om op ’n sekere manier op te tree of te lewe.
 • Dink maar net aan hoe die Here bv. al deur die Bybel met ons gepraat het oor ons verhouding met ander mense.
 • Hoe Hy al vir ons so duidelik kom sê het dat ons versoening moet bevorder met mense van ander groepe met wie ons die land deel, al behoort hulle aan ander rassegroepe as ons.
 • Dis duidelik wat die stem van die Here deur die Bybel vir ons hieroor sê: Bevorder en jaag versoening na!
 • En dink ook aan hoe die Here al vir ons, deur die Bybel, kom sê het dat ons met respek moet optree teenoor mense vir wie ons dalk kan benadeel of seermaak omdat ons op ’n manier meer mag as hulle besit: soos mans teenoor vrouens, of werkgewers teenoor werknemers, of ons almal teenoor kinders en armes.
 • Dis tog duidelik wat die stem van die Here deur die Bybel vir ons hieroor sê: Behandel weerloses met die grootste respek!
 • Ja, deur die Bybel het die Here al so dikwels oor baie dinge met ons gepraat.
 • En in 2021 sal Hy ook aanhou om dit te doen.

#  Maar hoe hoor ons nóg die stem van God?

 • Ons hoor dit in die Messias en Verlosser waarvan die Bybel ons vertel.
 • Ons hoor dit in Jesus Christus.
 • 1:14 sê: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.”
 • En so hoor ons nie net God se stem in die groot natuurverskynsels, of in ’n boek soos die Bybel nie.
 • Ons hoor sy stem ook in en deur die Persoon van Jesus.
 • En dink maar net aan alles wat Jesus gesê en gedoen het.
 • Dink maar net aan hoe Jesus die liefde van God vir ons kom uitspel het in sy woorde en ook kom uitleef het in sy dade.
 • In Jesus hoor ons God se stem wat vir ons sê: “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat dié wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”
 • Jesus is God wat met ons praat oor sy brandende liefde vir hierdie wêreld en al sy mense.
 • Maak maar net erns met Jesus en jy sal vir God met jou hoor praat.
 • In Jesus sal jy duidelik God se stem kan hoor.

#  Maar kom ons vra nog verder: Hoe hoor ons die stem van die Here?

 • En ek glo u sal met my saamstem as ek sê dat ons ook baie keer deur ander mense die stem van die Here hoor.
 • Dikwels praat die Here met ons deur gewone mense net soos ons.
 • Iemand anders sê iets of skryf iets wat ons aanspreek.
 • Dink maar net aan hoe dikwels u ook al iets gelees het, behalwe nou in die Bybel, maar iets gelees het wat u diep getref het.
 • Dalk in ’n geestelike boek, of selfs in ’n letterkundige boek, of in ’n artikel in ’n tydskrif of koerant.
 • Ja, baie keer het ek ook al self ervaar dat die Here ’n sekere spreker of skrywer as sy mondstuk in my lewe gebruik.
 • En dan praat daardie mondstuk op ’n sekere oomblik ook net met my.
 • Dan is dit wat daardie persoon sê net vir my ore bedoel.
 • As gelowiges is ons mos saam die liggaam van Christus, soos die Bybel sê.
 • En daarom gebruik die Here ook ander mense om sy stem in ons lewens te laat hoor.
 • En dit beteken dat Hy ons ook deur ander mense kan troos, of bemoedig, of vermaan, of uitdaag, of wat ookal.

#  En nou wil ek nog graag ’n laaste manier noem waarop ons die stem van die Here met ons hoor praat.

 • Ons hoor dit soms ook in die dinge wat in ons lewens of in die wêreld gebeur.
 • Deur goeie dinge wat met ons gebeur, maar ook deur teenspoed kan dit wees dat dit vir my ’n boodskap van die Here inhou.
 • Daarom kan dit wees dat iemand bv. sy of haar lewe aan die Here oorgee nadat iets baie slegs met hulle gebeur het, bv. ’n ernstige siekte, of ’n groot ongeluk, of ’n krisis in hulle huwelik.
 • Dis nie dat die Here daardie slegte ding met hulle laat gebeur het nie.
 • Maar op ’n manier het hulle dit beleef dat die Here deur die slegte ding baie ernstig met hulle gepraat het en hulle genooi het om hulle lewens aan Hom oor te gee.
 • Enigiets wat in ons lewe met ons gebeur, kan deur die Here gebruik word om met ons te praat.
 • En so glo ek kan ons ook deur COVID-19 die Here met ons hoor praat.
 • Hy praat dalk daardeur met ons oor hoe broos ons lewens is.
 • Oor hoe nietig ons is.
 • En oor hoe ons elke dag as ’n kosbare geskenk moet beskou wat ons ook reg moet gebruik.
 • Maar die punt is: ons hoor soms ook die Here met ons praat deur dinge wat in ons lewens en in die wêreld gebeur.

#  As gelowiges glo en bely ons dat ons die stem van die Here kan hoor.

 • Dat die Here op verskillende maniere met ons as sy kinders kommunikeer.
 • En nou is die vraag: Hoe reageer ons daarop?
 • Hoe antwoord ons op die stem van God?
 • As ’n mens dit kan saamvat, kan jy seker sê: Ons antwoord in die eerste plek op God se stem deur lof en aanbidding.
 • Ons hoor Hom praat in die wonders van die natuur en wanneer Hy ons aanspreek deur die Bybel.
 • En ons eerste antwoord is, lof en aanbidding.
 • Ons antwoord is soos dié in Ps. 29:9: “Hoe geweldig!”
 • Ons loof en prys en aanbid U!
 • So antwoord ons met lof en aanbidding op God se stem.
 • Maar ’n tweede manier waarop ons op sy stem antwoord, is deur gehoorsaamheid.
 • Die Here roep ons om op ’n sekere manier te lewe, of om ’n sekere taak vir Hom te doen.
 • Hy roep ons om sy liefde prakties uit te leef in hierdie mooi land van ons.
 • En ons antwoord is: Ja, Here, hier is ek, stuur my, of gebruik my.
 • Ek wil U volg, en doen wat U van my vra.
 • Gehoorsaamheid is my antwoord op U stem.
 • Maar dan ’n derde manier waarop ons kan antwoord op die stem van die Here, en dit is deur op Hom te vertrou.
 • Deur te glo dat Hy sal doen wat Hy beloof het en om die pad met vertroue saam met Hom te loop.
 • Sy stem sê dan in die Woord vir ons: Moenie bang wees nie, Ek is by jou.
 • Sal ons dan nie antwoord deur te sê: Ja, Here, ek vertrou op U en daarom sal ek nie bang wees nie?
 • Selfs in hierdie tyd van COVID-19 sal ek nie bang wees nie.
 • My vertroue op die Here is ’n antwoord op sy stem.

#  Hoe antwoord ons op die stem van God?

 • Deur lof en aanbidding.
 • Deur gehoorsaamheid.
 • Deur vertroue.

#  Ek wil afsluit met ’n aanhaling van Eugene Peterson.

 • Peterson het gesê: “Gelowiges hoor iets waarvoor ander doof is: die stem van God.”
 • Mag ons almal in 2021 nie doof wees vir die Here se stem nie.
 • Maar mag ons, op allerhande maniere, sy stem met ons hoor praat.
 • En mag ons elke keer op die regte manier daarop antwoord.

AMEN